[removed][removed]
azayjustforyou.com

เกี่ยวกับอลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา คือหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่มีกลุ่มอลิอันซ์ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ โดยกลุ่มอลิอันซ์ คือผู้ให้บริการด้านการเงินมากว่า 118 ปี ซึ่งมีธุรกิจหลักทางด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 76 ล้านราย ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลก และมีความรู้ความชำนาญในตลาดผู้บริโภคไทยอย่างแท้จริงความมั่นคง แข็งแกร่ง ของ อลิอันซ์ อยุธยา ในประเทศไทย

โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ และศูนย์ตรวจสุขภาพอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย ได้ที่ด้านล่าง

Scroll to Top