azayjustforyou.com
azayjustforyou.com

ประกันชีวิตคุ้มครอง 48 โรคร้ายแรง

ประกันชีวิตคุ้มครอง 48 โรคร้ายแรง

คุณทราบหรือไม่??……..

โรคมะเร็ง ทุก 4 นาที มีคนไทยเสียชีวิต 1 คน

โรคหัวใจ ทุก 6 นาที มีคนไทยเสียชีวิต 1 คน

โรคความดันโลหิตสูง ทุก 6 นาที มีคนไทย เสียชีวิต 1 คน

ดีกว่าไหม ถ้าวันนี้คุณเตรียมพร้อม กับสวัสดิการ 48 โรคร้ายแรง ซึ่งสามารถช่วยให้คุณและคุณที่คุณรัก หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นกับได้ผลประโยชน์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ผู้เอาประกันภัย

รายการ 48 โรคร้ายแรง มีดังนี้
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers)
2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก (First Acute Myocardial
Infarct / First Heart Attack)
3. การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)
4. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแบบสมบูรณ์ (Major Complete Stroke)
6. โรคเนื้องอกสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง (Brain Tumor Requiring Brain Surgery)
7. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ (Major Organ Transplantation)
8. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring
Carotid Endarterectomy Surgery)
10. โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ (Chronic Renal Failure
Requiring Regular Renal Dialysis)
11. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
12. แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
13. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Brachial Plexus) (Multiple Root Avulsions of
Brachial Plexus)
14. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
15. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
16. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Total Deafness)
17. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)
18. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
19. โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)
20. โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
21. โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm
Requiring Brain Surgery)
22. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Acute Bacterial Meningitis)
23. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
24. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
25. โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus หรือ S.L.E.)
26. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgery to the Aorta)
27. โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
28. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
29. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
31. ภาวะหมดสติ (Coma)
32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
33. โรคมัลติเปิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis)
34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
35. การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เกิดสภาพโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idiopathic
Scoliosis)
36. โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease)
37. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
38. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
39. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
40. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)
41. โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
42. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)
43. โรคแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Primary Pulmonary Arterial
Hypertension)
44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
45. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
46. โรคสำไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)
47. ตาบอด (Total Blindness)
48. การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่น เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ*
(Angioplasty & Other Invasive Treatment For Coronary Artery)

เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ซึ่งภาวะและ/หรืออาการของโรคจะต้องปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรกหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
หรือเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
สำหรับโรคที่ระบุไว้ในข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, และ 48

อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้เพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

“โรคร้ายแรงใครก็เป็นได้…  ประกันไว้ขณะยังแข็งแรง”

Scroll to Top