azayjustforyou.com
azayjustforyou.com

แบบประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)ผลประโยชน์จากแพ็คเก็จสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD

1.สุขภาพผู้ป่วยนอกให้คุณลูกค้า  ไปหาคุณหมอเบิกค่ายา  สูงสุดครั้งละ 2,000 บาท  สูงสุด 30 ครั้งต่อปี วงเงินเบิกได้สูงสุดปีละ  60,000 บาท  ใช้ได้ทั้งคลินิกและรพ.ทั่วประเทศ

2.กรณีต้องรักษาตัวในรพ.IPD เรามีวงเงินเบิกค่าห้องให้วันละ 500 บาท วงเงินค่ายา 7,000 บาทต่อครั้ง

3.คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  เป็นมรดกให้คนที่เรารักที่สุด วงเงิน 100,000 บาท

————————————————————————————————————-

ลักษณะของสัญญา บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

 
(ผู้ป่วยนอก – OPD) ทั้งในโรงพยาบาลและคลีนิก

เป็นบันทึกสลักหลังที่ซื้อแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ(HS) เท่านั้นโดยให้ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค

ผลประโยชน์ (OPD)
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการตรวจรักษา ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ตามจำนวนเงินที่ ผู้ขอเอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ใน “รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย” และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

Scroll to Top