azayjustforyou.com
azayjustforyou.com

มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)
- รับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160%*
- รวมรับเงินคืน 220%*
โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2และเงินปันผลเมื่อครบ
กำหนดสัญญา
- รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%*
ตัวอย่างผู้หญิงอายุ 45 ปี ซื้อทุนประกัน 3,000,000 บาท ชำระเบี้ยรายปี ปีละ 1,072,500 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูงสุด 2 เท่าของทุนประกัน คือ 6,000,000 บาท

รับเงินคืนทุกปี ปีละ 180,000 บาท ทุกปี 10 ปี รวม 1,800,000 บาท

รวมผลประโยชน์ในกรมธรรม์+เงินสะสมรายปี+เงินปันผลครบสัญญา จะได้รับประมาณ 6,816,300 – 7,354,800 บาท*

*กำไรมากเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจะมีการแจ้งเงินสะสมให้ทราบทุกปี

Scroll to Top